Professionnals - De tabel met de gelijkgestelde dagen raadplegen.

Gezondheid

Oorzaken van gelijkstelling 

Voorwaarden voor de gelijkstelling 

Duur van de gelijkstelling

Arbeidsongeval of beroepsziekte met volledige tijdelijke ongeschiktheid

Ongeschiktheid van min. 66%

Volledige periode

Arbeidsongeval of beroepsziekte met gedeeltelijke tijdelijke ongeschiktheid

Na volledige tijdelijke ongeschiktheid

Eerste 12 maanden

Ziekte of ongeval

 

Eerste 12 maanden
Een nieuwe onderbreking die zich voordoet binnen de 14 kalenderdagen, wordt beschouwd als de voortzetting van de ziekteperiode

Profylactisch verlof wegens ziekte

Deze periodes vangen aan op de dag waarop de rechthebbende in contact gekomen is met de ziekte en niet op de dag waarop de kennisgeving van de werkonderbreking opgestuurd of afgeleverd wordt. 
Art. 239, § 1, KB 03.07.1996

 

pokken

 

18 dagen

poliomyelitis

 

17 dagen

epidemische encephalitis

 

17 dagen

tyfus

 

12 dagen

paratyfus

 

12 dagen

malleus

 

12 dagen

roodvonk

 

10 dagen

meningitis cerbrospinalis

 

9 dagen

difterie

 

7 dagen

 

naar boven

 

Gezin

Zwangerschapsverlof

Art. 39 Arbeidswet 16.03.1971

 

Moederschapsbescherming

Art. 42 tot 43 bis van de Arbeidswet van16.03.1971

Tot de periode gedekt door de moederschapsuitkering

Vaderschapsverlof

Art. 30 Arbeidswet 03.07.1978

7 dagen
Deze periode wordt verdubbeld wanneer het kind een fysieke of mentale ongeschiktheid van minstens 66% bereikt.

Vaderschapsverlof in geval van hospitalisatie van de moeder

Het moederschapsverlof kan omgezet worden in vaderschapsverlof in geval van hospitalisatie van de moeder.
- het vaderschapsverlof kan niet aanvangen voor de zevende dag die volgt op de geboorte van het kind
- de duur van de hospitalisatie moet meer dan zeven dagen bedragen
- het vaderschapsverlof stopt op het einde van de  hospitalisatie van de moeder
 [Art. 39 Arbeidswet 16.03.1971]

De duur van het vaderschapsverlof is altijd beperkt tot de duur van het moederschapsverlof dat niet opgenomen werd.

Vaderschapsverlof in geval van overlijden van de moeder

Het moederschapsverlof kan omgezet worden in vaderschapsverlof in geval van het overlijden van de moeder. [Art. 39 Arbeidswet 16.03.1971]

In geval van overlijden van de moeder wordt de duur van het vaderschapsverlof beperkt tot het overblijvende deel moederschapsverlof dat nog niet door de moeder opgenomen werd.

Adoptieverlof voor een kind ouder dan 3 jaar

30ter van de wet van 03.07.1978

4 aaneensluitende weken 
Deze periode wordt verdubbeld wanneer het kind een fysieke of mentale ongeschiktheid van minstens 66% bereikt.

Adoptieverlof voor een kind jonger dan 3 jaar

30ter van de wet van 03.07.1978

6 aaneensluitende weken 
Deze periode wordt verdubbeld wanneer het kind een fysieke of mentale ongeschiktheid van minstens 66% bereikt.

Pleegzorgverlof

30quater van de wet van 03.07.1978

10 dagen

Borstvoedingspauzes

Het gecumuleerd totaal van de borstvoedingspauzes zoals voorzien bij de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 80 van 27 november 2001, gesloten in de Nationale Arbeidsraad en bindend verklaard bij het koninklijk besluit van 21 januari 2002, die een recht op borstvoedingspauzes invoert.

9 maanden vanaf de geboorte van het kind.

 

 

naar boven 

Economische werkloosheid
Economische werkloosheid

- niet voor bedienden

Volgens art. 51 wet op de Arbeidsovereenkomsten of KB houdende afwijking

 

naar boven

Andere types van werkloosheid

Oorzaken van gelijkstelling 

Voorwaarden voor de gelijkstelling 

Duur van de gelijkstelling

Tijdelijke werkloosheid wegens staking

- De hoedanigheid van werkloze moet erkend worden
- niet voor bedienden
Volledige periode
Feestdagen en vervangingsdagen tijdens een periode van tijdelijke werkloosheid

- niet voor bedienden

Volgens art. 13, §2, KB 18.04.1974 uitvoering wet 04.01.1974 met betrekking tot de feestdagen
Tijdelijke aanpassing van de werktijd tijdens de crisis

Deze maatregel was van toepassing tot en met 31 januari 2011

 
Individuele en tijdelijke vermindering van prestaties om het hoofd te bieden aan de crisis

Deze maatregel was van toepassing tot en met 31 januari 2011 voor alle werknemers.
Vanaf 1 januari 2012 is deze maatregel enkel nog van toepassing voor de bedienden en dit voor onbepaalde duur.

 

 

naar boven 

Staking

Oorzaken van gelijkstelling

Voorwaarden voor gelijkstelling

Duur van de gelijkstelling

Staking in de onderneming Erkende staking volledige periode
Lock-out   volledige periode

 

naar boven

Andere

Oorzaken van gelijkstelling 

Voorwaarden voor de gelijkstelling 

Duur van de gelijkstelling

Burgerplichten KB van 28.08.1963 Volledige periode
Publiek mandaat Art. 1, 2 en 6bis van de wet van 19.07.1976 Volledige periode
Sociaal rechter Art. 28, 3°, van de wet van 03.07.1978 Volledige periode
Vakbondsopdracht   Volledige periode
Sociale promotie Wet 01.07.1963

Volledige periode

 

naar boven